Ishøj kommunes vejnavne

Ishøj kommunes vejnavne
Udgivet i 1979 af Thorslunde-Ishøj lokalhistoriske Forening. 
Thorslunde-Ishøj lokalhistoriske Forenings formål er, at skabe interesse for kommunens historie ved i samarbejde med biblioteket, at indsamle, registrere og offentliggøre lokalhistorisk materiale, f.eks. billeder, beretninger af historisk eller kulturel værdi.
Endvidere har foreningen til formål, at medvirke til en bevarelse af hvad der skønnes at have en historisk eller kulturel værdi set i lyset af den kendsgerning, at kommunen ikke er ny, men faktisk har en rig tradition som gammel landkommune.
Udfra en ide om, at mange indbyggere i Ishøj gerne vil vide noget mere om deres kommune, er denne lille bog forfattet. Ved den systematiske gennemgang af alle vej- og gadenavne, håber jeg det er lykkedes at komme hele kommunen rundt, og få fortalt nogle ting, der måske ikke var så almindelig kendte i forvejen.
Beskrivelsen af de enkelte vejnavne vil nok forekomme lidt uensartet, det skyldes først og fremmest, at ikke alle navne er lige spændende. Men også lidt begrænsede muligheder for at nå helt ind til et vejnavns oprindelse, har spillet ind. Det er i øvrigt mit håb; at de læsere som konstaterer fejl, eller som har mulighed for at tilføje supplerende oplysninger, vil rette henvendelse til os, evt. gennem Lokalhistorisk Akiv.
Jeg vil sluttelig rette ‘en tak til alle de personer, jeg i forbindelse med udarbejdelsen af bogen, har anmodet om hjælp. Uden deres bistand ville resultatet være blevet lidt spinkelt. Især vil jeg rette en tak til personalet på kommunens tekniske forvaltning, der med P. Rosenstand i spidsen, utrætteligt har hentet oplysninger frem fra arkiverne, uden dette materiale havde det ikke været muligt at lave en bare nogenlunde fyldestgørende beskrivelse af Ishøjs ca. 140 vej- og gadenavne. 
Thorslunde, januar 1979
Leif Nielsen