Vedtægter og Formål

Vedtægter og formål marts 2014

§ 1.

1.1.  Foreningens navn er: Thorslunde-Ishøj Lokalhistoriske Forening.
1.2.  Foreningen har hjemsted i Ishøj Kommune og har sekretariat og
        arkiv på Lokalhistorisk Arkiv på Bredekærgård i Tranegilde.
1.3.  Foreningens formål er at samle lokalhistorisk interesserede personer
        med tilknytning til Ishøj Kommune.
1.4.  Med særligt interesseredes hjælp at iværksætte studier til belysning af
        kommunens historiske baggrund.
1.5.  Ved båndinterviews af kommunens ældre borgere at samle et billede at
        samfundsforhold generationer tilbage, således som de erindres af meddelerne.
1.6.  At medvirke til bevarelse af kommunens lokalhistoriske aktiver –
        såvel de tre lands-bysamfund Thorslunde, Ishøj og Tranegilde som andre
        beslægtede områder eller bebyggelser i kommunen, der trues af en eventuel
        uhensigtsmæssig udvikling.
1.7.  At holde kontakt til det til enhver tid siddende byråd og andre offentlige
        myndigheder med henblik på at hente forståelse og støtte for foreningens aktiviteter.
1.8.  Med mellemrum at arrangere udstilling og anden offentlig udadvendt virksomhed,
        såsom pressehenvendelser om foreningens arbejdsresultater, og eventuel
        tilrettelæggelse af mindre publikationer til uddeling blandt foreningens medlemmer og andre.
1.9.  Som medlemmer kan optages personer, der kan tilslutte sig foreningens formål.
        Medlemskab er først gyldigt efter betalt kontingent.

§ 2.

2.1.  Hvert år i første kvartal afholdes ordinær generalforsamling.
        Formanden indkalder til generalforsamlingen med mindst 14 dages varsel,
        der bekendtgøres i foreningens blad eller ved brev til medlemmerne.
        Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde
        senest 8 dage før generalforsamlingen.
2.2.  Generalforsamlingen skal have følgende dagsorden:
            1. Valg af dirigent
            2. Formandens beretning
            3. Regnskab
            4. Beretning fra eventuelle arbejdsgrupper
            5. Forslag, herunder kontingentforslag
            6. Valg
            7. Eventuelt
2.3.  Hvert år er henholdsvis 4 og 5 bestyrelsesmedlemmer på valg (ulige år 5 og lige år 4).
        3 suppleanter vælges hvert år, af 2 revisorer er 1 på valg hvert år, ligeledes vælges
        1 revisorsuppleant hvert år. Kampvalg afgøres ved simpelt stemmeflertal blandt de frem-mødte.
2.4.  Foreningens regnskabsår er kalenderåret, som der opkræves kontingent og udarbejdes
        årsregnskab for.

§ 3.

3.1.  Den valgte bestyrelse på 9 bestyrelsesmedlemmer konstituerer sig med formand,
        næst-formand, kasserer og sekretær og 5 bestyrelsesmedlemmer senest 14 dage
        efter gene-ralforsamlingen.
        Bestyrelsen vælger et forretningsudvalg på 3 medlemmer (formanden og 2 bestyrelses-medlemmer).
        Bestyrelsen fastsætter opgaver og kompetence for forretningsudvalget.
3.2.  Det bør tilstræbes, at den valgte bestyrelse bliver repræsentativ for de ældre dele
        af kommunen, således at der vælges mindst en repræsentant for hver af de tre landsbyer
        samt en for Strandområdet.
3.3.  Det er bestyrelsens opgave at varetage foreningens interesser og at udføre generalforsamlingens
        beslutning.

§ 4.

4.1.  Bestyrelsen afholder møder efter behov. Bestyrelsen kan lade indkalde til ekstraordinær
        generalforsamling, når den ved almindelig stemmeflerhed finder det nødvendigt.
4.2.  Medlemsmøder og arrangementer afholdes med det formål at udvide og opretholde
        kontakten til medlemmerne.
 

§ 5.

5.1.  I bestyrelsens fravær tegner formanden foreningen.

§ 6.

6.1.  Formanden skal lade indkalde til ekstraordinær generalforsamling, når mindst 10% af
        medlemmerne foreslår dette og skriftligt angiver, hvad der ønskes behandlet.
        Forslagsstillerne  skal søge at give møde på den ekstraordinære generalforsamling og ved
       ordfører redegøre for årsagen til dens indkaldelse.

§ 7.

7.1.  Foreningens vedtægter kan kun ændres på generalforsamlingen, og ændringer kræver
        flertal på mindst 2/3 af de tilstedeværendes stemmer.

§ 8.

8.1.  Beslutning for foreningens ophør kan kun vedtages ved en urafstemning med mindst
        3/4 af samtlige medlemmers stemmer. Ved foreningens eventuelle ophør tilfalder
        dens kontante – eller andre pengeaktiver – kommunens kulturelle forvaltning. Foreningens
        arkiver og andre indsamlede effekter overgives ligeledes til kommunens
        kulturelle forvaltning.

Således sidst vedtaget på generalforsamling den 18. marts 2014.
Steen Skovhus – Ib Woidemann – Birgit Hansen
Torben Eg – Kristian Pedersen – Lars Andersen
Preben Kok – Trine S. Andreá – Peter Kay